Cart 0  0.00
Cart 0  0.00
Cart 0  0.00

משלוחים חינם בקנייה מעלה 499 ₪

אפשרות להחזרה או החלפה עד 14 יום

משלוחים מהירים עד הדלת

זמינים לייעוץ ב- WhatsApp

Cart 0  0.00
המועדפים שלך

תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות

מועדון לקוחות אתר ג'ויה מי

מועדון לקוחות  אתר ג'ויה מי  Joyame.co.il (להלן "המועדון") מנוהל ע"י חברת ליה 2020 (להלן ליה  ו/או החברה).

  1. תקנון מסדיר ו/או יסדיר את הכללים על פיהם מתנהל ויתנהל המועדון של החברה ו/או כל מותג אחר בעתיד שיצורף אם יוחלט על ידי החברה למועדון זה, וכן תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הצטרפות.

לקוחה המצטרפת למועדון מקבלת על עצמה בעצם ההצטרפות , את כללי תקנון זה על כל תנאיו , הטבותיו ,וסייגיו ומתחייבת לפעול על פיו. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון המועדון ובכלל זה תנאיו ומסלוליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  1. הגדרות:

"חברת מועדון"  – מי שהצטרפה לחברות במועדון וחברותה לא הסתיימה בהתאם לתקנון.

"לקוחות חדשות"  – לקוחות חדשות המצטרפות למועדון ואשר לא היו במועד הצטרפותן (או קודם להצטרפותן) חברות במועדון.

"הטבה/ות" – כפי שתינתן לחברות המועדון מעת לעת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה. בנקודות לרכישות עתידיות באתר החברה בלבד.

  1. "רכישה מזכה"  – רכישה באתר האינטרנט של החברה של מוצרים שרכישתם תיחשב "רכישה מזכה" ואשר ייקבעו ע"י החברה מעת לעת ובהתאם להחלטתה הבלעדית.

באמצעי התשלום הבאים: בכרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר מראש ע"י החברה. אמצעי תשלום של המחאה בנקאית ו/או מזומן ו/או בכרטיס מתנה של החברה לא יזכו בהטבה. יובהר כי הרכישות שלהלן לא ייחשבו כ"רכישה מזכה" – מימוש הטבת יום הולדת ו/או מימוש כל הטבה, טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים, רכישת כרטיס המועדון כלל ויהיה בתשלום, רכישה בנקודות כרטיס מועדון, ו/או רכישה בשוברי הנחה ו/או רכישה בקופוני הנחה.

  1. הצטרפות כחברת מועדון:

החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן או עד להודעתה בכתב של חברת המועדון לחברה אודות רצונה לצאת מהמועדון ו/או לאחר שהחברה הפרה את תקנון המועדון. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנת בחברות במועדון ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

חברת מועדון תהא כל אדם בגיר המחזיק תעודת זהות אשר ביקשה להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, מילאה טופס הצטרפות אינטרנטי למועדון, שילמה דמי חברה בגין החברות במועדון ככל והחברות תהא בתשלום בין אם חודשי, שנתי ו/או לכל תקופת זמן אחרת אשר תקבע על ידי החברה ואשר עמדה במכלול תנאי המועדון שבתקנון זה. מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף ולהירשם פעם אחת למועדון.

המבקשות להתקבל לחברות במועדון אשר גילן מתחת ל-18 שנים נדרשות ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולהמציא לחברה את אישורן בכתב מהוריהם ו/או מאפוטרופוסים לביצוע כל פעילות מכל סוג במסגרת המועדון.

החברה זכאית להפסיק בכל עת את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בכל דרך שתיקבע על ידה. הופסקה פעילות המועדון ביוזמת החברה, אזי החברים יהיו רשאים לממש את הטבת הנקודות שצברו החברים למשך תקופה של 2 חודשים ממועד הפסקת פעילות המועדון וללא כל הטבות נוספות ו/או צבירת נקודות נוספות. לאחר תום תקופה זו יבוטלו הנקודות שנצברו ללא כל פיצוי שהוא.

החברה זכאית לסרב לאשר רישומה של לקוחה כחברת במועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

חברה המעוניינת לבטל חברותה במועדון תודיע לחברה בכתב על כך למשרדי החברה בכותבת המייל הבאה: [email protected] , דמי החברה במועדון לא יושבו אלא אם הביטול בוצע עד שבועיים מיום ההצטרפות ולא נעשה כל שימוש בהטבות המועדון שאז יוחזרו דמי החברה ששולמו.

תשלום דמי חברה בגין חברות במועדון הינו חד פעמי בתשלום בכרטיס אשראי בלבד ככל והחברה תיקבע כי החברות תהא בתשלום. מבצעי החברה וההנחות הנהוגות בה אינם חלים על תשלום דמי חברה עבור חברות במועדון.

החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תוקף החברות במועדון הלקוחות וגובה דמי החברות, בקשר עם ההצטרפות למועדון ו/או לבטלם וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם או לבטלם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של החברה.

ההצטרפות כחבר במועדון מותנית, בין היתר, גם בהצגת תעודת זהות ככל ויידרש  ובמילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון הכולל, בין היתר, את הפרטים המפורטים להלן: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, דואר אלקטרוני תקף, כתובת מלאה, הסכמת הצטרפות, תאריך, והסכמה לקבלת דיוור על ידי החברה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה. בהצטרפות למועדון מסכימה החברה להיכלל במאגרי המידע של החברה.

האחריות על מילוי פרטי ההצטרפות ונכונותם הינה על החברה בלבד המתחייבת למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות בשל פרטים שגויים. מסירת פרט או יותר שגוי תהווה עילה שלא לקבל את הלקוחה כחברת מועדון.

מובהר כי שליחת הטופס האינטרנטי להצטרפות לחברות במועדון, במסגרתו ניתנת הסכמה לקבלת דיוור, מהווה הסכמה לאפשר לחברה ו/או למי מטעמה וכן לכל מותג או חברת בת שישתייכו לחברה בעתיד לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כל מידע אודות חברה במועדון שיצטבר בקשר להיותה חברת מועדון ייחשב לקניינה של החברה וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.

כל חברה במועדון רשאית לדרוש מהחברה בהודעה בכתב שתימסר במשרדי החברה בכתובת [email protected] , כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע של החברה וכמו כן רשאית היא לדרוש בכתב מהחברה להסיר עצמה מרשימות הדיוור של המועדון.

החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר/ת או באמצעות אחר/ת ו/או עבור אחרים, כך גם ההטבות והנקודות הצבורות. רק חברת המועדון, בעצמה, רשאית לעשות שימוש בחברות המועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.

חישוב ההטבות הינו בעבור כל לקוחה במועדון בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות הנחה (כמוגדר להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות (פרופיל באתר) שונים.

החברה תהיה רשאית לבטל את חברותה של חברת מועדון ולהפקיע ממנה כל זכות הנובעת מהחברות במועדון, לרבות שלילת זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותה, במידה ועשתה שימוש שלא כדין בכרטיסה כחברת מועדון שברשותה ו/או פעלה בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק. בוטלה חברותה של חברת המועדון, יבוטל כרטיס המשתמשת של חברת המועדון ללא דיחוי ויבוטלו הנקודות הצבורות לטובתה, אם וככל שנצברו כאלה ללא כל פיצוי.

החברות במועדון מקנה הטבות באתר החברה בלבד בו נמכרים מוצרים של החברה. 

כרטיס המשתמשת והחברות במועדון אינם בגדר "כרטיס חיוב" כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.

  1. צבירה ומימוש "נקודות", תוקף הנקודות והטבות נוספות לחברת המועדון:

לאחר ההצטרפות למועדון תהיה חברת המועדון זכאית בעבור כל רכישה מזכה באתר האינטרנט של החברה לנקודות זכות למימוש ברכישות עתידיות כל 3 נקודות שוות ערך ל- 1 ₪ בעת מימושן. הנקודות אותן צוברת חברת המועדון אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.

צבירת הנקודות באתר האינטרנט של החברה נגזר משווי סכום הרכישה של הפריטים או הפריט לאחר התשלום בפועל באמצעות כרטיס אשראי בלבד. בתקופת מבצעים ייתכן ותהיה צבירה מופחתת והכל לפי החלטת החברה מעת לעת כפי שיפורסמו על ידה על פי שיקול דעתה. בין אם בתקנון זה או בכל דרך אחרת שתקבע החברה.

מימוש הנקודות שנצברו הינו בתנאי כי נצברו מספר נקודות השווה בערכן או העולה בערכן על מחיר הפריט בערכו המלא באתר החנות בלבד, יובהר כי רק באתר ניתן לממש נקודות הטבה. למען הסר ספק – לא ניתן להוסיף תשלום מזומן או אמצעי תשלום אחר שאינו כרטיס אשראי על מספר הנקודות הצבורות כדי להשלים את מחיר הפריט. למען הסר ספק, רכישת מוצר בנקודות הינו במחירו המלא וללא הנחה, לא ניתן לממש נקודות בעבור מחיר לאחר הנחה אלא אך ורק על מחיר הפריט המלא, בנוסף לא ניתן לשלב עם נקודות שנצברו קודי קופון שונים, אלא על ידי החלטת החברה ושיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת כי כל ההזמנות באתר שיבוצעו על ידי מימוש בנקודות צבירה ובשילוב של קופון הנחה יערכו על ידי הנהלת החברה טרם החיוב ויבוטלו נקודות המימוש אך יותר השימוש בקופון ההנחה באותן הזמנות. במידה וההזמנה תכיל רק נקודות מימוש עם קוד קופון הנחה, ההזמנה תבוטל ככל ונקודות המימוש לא יספיקו לרכישת הפריט או הפריטים בהזמנה ללא קוד קופון ההנחה. 

בגין רכישת מוצרים באמצעות מימוש נקודות לא תתאפשר צבירת נקודות.

החברה תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים למשך תקופה מוגבלת באתר המופעל על ידה על פי שיקול דעתה בלבד.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

לא ניתן לממש נקודות על קטגוריית ה- Sale באתר.

החברות במועדון מקנה זכות ליהנות מצבירת נקודות במקביל למבצעי הנחות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא להעניק כפל למבצע הנחות.

במידה וחברת המועדון ניצלה יותר מהנקודות המגיעות לה בשל תקלה או שיבוש במחשבי החברה ו/או אתר החברה, אזי החברה רשאית לדרוש מהחברה החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל 3 נקודות שנוצלו בטעות וזאת על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

במידה ויינתן זיכוי או החזר כספי בגין השבת פריט שנרכש במסגרת רכישה המזכה את החברת מועדון בצבירת נקודות, יקוזזו הנקודות שניתנו לחברת המועדון בעבור אותו פריט מסך הנקודות שנצברו עד לאותה עת בחשבונה ובאם וסכום הנקודות הצבור בפועל נמוך מסכום הנקודות אותן יש לקזז הרי שסכום ההפרש/גירעון בנקודות יופחת מסכום הזיכוי או ההחזר הכספי בערך של 3 נק' השוות ל- 1 ₪.

לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה או עסקאות נפרדת או נפרדות.

בטעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא תהנה החברת מועדון מהטבות מועדון, לרבות צבירת נקודות. למען הסר ספק מובהר כי רכישת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק באשראי ובמלוא הסכום.

החברה תוכל לראות את הפירוט של יתרת הנקודות שצברה. הרישום שבידי החברה הוא זה שיקבע באופן סופי ומוחלט את סכום הנקודות שצברה כל חברה. חברה החשה עצמה נפגעת בכל הקשור לסכום הנקודות שצברה, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע, רשאית לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהעלות השגותיה. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה ומרגע שניתנה הרי שהיא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

מימוש הטבת הנקודות יתאפשר במשך שנה (12 חודשים) בלבד מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באתר אינטרנט החברה, תאריך את תוקף תקופת המימוש ב- 12 חודשים נוספים . חברה שלא תבצע רכישה מזכה במשך 12 חודשים מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שצברה ללא כל פיצוי. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחברה מראש על המחיקה כאמור ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

חברות המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים לפי שיקול דעת החברה, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה והודעות על כך תימסרנה במסרונים, במיילים וכד' והחברה מאשרת  הסכמתה לקבל הודעות אלה.

לא יינתנו הטבות ו/או נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עסקאות שבהן לא ניתנו הטבות ו/או נקודות עקב שכחה בבחירת מימוש הנקודות  בעת הרכישה.

חברות המועדון ייהנו מהטבת 7% הנחת מועדון בכל רכישה באתר. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים או כפל הנחות.

הטבת יום הולדת – בחודש יום ההולדת ייתכן כי תינתן הטבה או מתנה בהתאם להחלטת החברה מעת לעת למימוש חד פעמי.. ההטבה תהא בדרך שתקבע לפי שיקול דעת החברה או הנחה מסכום התשלום בפועל שיבוצע בכרטיס אשראי בלבד בגין קניה בודדת שתבצע חברת המועדון בחודש בו חל יום הולדתה, ההנחה הינה בנוסף למבצעי ההנחות בחנות באותה העת.

לקוחה חדשה המצטרפת למועדון בחודש יום ההולדת שלו, תהא זכאית למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת.

 מימוש הטבת יום ההולדת יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה רק באשר לחלק הסכום ששולם בפועל באשראי ולא בעבור השימוש בנקודת הצבירה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הטבה המנויה בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א 2010.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט, סליפ קופה ובכל דרכי התקשורת האפשריים.

שונות

האחריות למילוי טופס הצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוחה ולא תשמע כל טענה כלפי החברה בגין אי קבלת הצטרפות למועדון או אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס. הנתונים האישיים בטופס ישמשו את החברה  לצורך פנייה ללקוחה ולתפעול שוטף של מועדון הלקוחות.

יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981, ההצטרפות באמצעות הטופס מהווה הסכמה מטעמה לקבלת חומר פרסומי מהחברה באמצעות המדיה שעפ"י סומנה. 

עם ההצטרפות למועדון מקבלת החברה על עצמה את תקנון המועדון המחייב בין הצדדים, התקנון יפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו שיהא מצוי במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה הוא יהיה הנוסח המחייב של התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות כולן או חלקן במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי מדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבית משפט השלום בראשון לציון בלבד.

מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות החברה במספר 0545840450 בשעות הפעילות של שרות הלקוחות כפי שיפורסמו מעת לעת.

מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן נקבה. כל הנרשם בלשון נקבה  יש לראותו כנכון גם בלשון זכר.

You might like..
עגלת קניות 0
צפית לאחרונה 0
התחילי שיחה
1
צריכה עזרה? 👗
Scan the code
היי 👋, מתלבטת? אשמח לעזור 💕
סל הקניות שלך
העגלה שלך ריקה.

הוסיפי פריטים לעגלה.